รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-9647 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 56 54 54 1 8 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 6 + 8 = 14

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 54 + 54 = 108

Thai Journal Impact Factors = 14 / 108 = 0.13

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ทั้งหมด 32 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 41 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
41
1
8
6
6
2
11
2
4
1
0
0
1
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
6
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
Veridian E-Journal, Silpakorn University
3
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี / Suratthani Rajabhat Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / NRRU Community Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
15
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
17
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities amd Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
18
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
19
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
20
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
21
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
23
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร / MUT Journal of Business Administration
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
26
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
27
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
28
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
29
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
30
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU. Journal of Education
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
32
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0