รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-9590 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review 77 62 33 0 2 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 2 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 33 + 62 = 95

Thai Journal Impact Factors = 7 / 95 = 0.074

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ทั้งหมด 15 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 16 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
16
0
2
5
5
0
0
0
2
1
1
0
1
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี / Journal of Kanchanaburi Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
ศรีวนาลัยวิจัย / Journal of Srivanalai Vijai
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ / Ph.D. in Social Sciences Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
7
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี / Journal of Thonburi University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารสารสนเทศ / Journal of Information
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
12
วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิทยาการจัดการ / Journal of Management Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0