รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Silpakorn University Science and Technology Journal / Silpakorn University Science and Technology Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-9159 Silpakorn University Science and Technology Journal / Silpakorn University Science and Technology Journal 21 10 11 0 0 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 0 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 11 + 10 = 21

Thai Journal Impact Factors = 3 / 21 = 0.143

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงSilpakorn University Science and Technology Journal ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารSilpakorn University Science and Technology Journal ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
8
0
0
3
2
1
1
0
0
0
0
1
1
Silpakorn University Science and Technology Journal
3
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
2
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0