รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
RMUTT Global Business and Economics Review / RMUTT Global Business and Economics Review
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-8446 RMUTT Global Business and Economics Review / RMUTT Global Business and Economics Review 24 29 27 0 2 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 2 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 27 + 29 = 56

Thai Journal Impact Factors = 5 / 56 = 0.089

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงRMUTT Global Business and Economics Review ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 12 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารRMUTT Global Business and Economics Review ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
12
0
2
3
2
2
0
0
3
0
0
0
1
RMUTT Global Business and Economics Review
3
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Veridian E-Journal, Silpakorn University
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
NIDA Case Research Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0