รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / Walailak Journal of Social Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-8241 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / Walailak Journal of Social Sciences 6 9 14 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 14 + 9 = 23

Thai Journal Impact Factors = 0 / 23 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 2 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
วารสารรูสมิแล / RUSAMELAE JOURNAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Social Sciences Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0