รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต / Journal of Rangsit University : Teaching and Learning
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-7881 วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต / Journal of Rangsit University : Teaching and Learning 22 19 18 0 2 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 2 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 18 + 19 = 37

Thai Journal Impact Factors = 4 / 37 = 0.108

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 7 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
7
0
2
2
0
1
1
0
0
0
1
0
1
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต / Journal of Rangsit University : Teaching and Learning
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0