รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Asian Biomedicine / Asian Biomedicine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-7415 Asian Biomedicine / Asian Biomedicine 67 89 100 0 1 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 1 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 100 + 89 = 189

Thai Journal Impact Factors = 6 / 189 = 0.032

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงAsian Biomedicine ทั้งหมด 18 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 30 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารAsian Biomedicine ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
30
0
1
5
2
6
8
3
2
0
3
0
1
Asian Biomedicine
8
0
1
0
0
2
2
1
1
0
1
0
2
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
5
SNRU Journal of Science and Technology
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
6
Siriraj Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
Tropical Natural History
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
16
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
18
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0