รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-7393 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research 20 20 21 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 21 + 20 = 41

Thai Journal Impact Factors = 1 / 41 = 0.024

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 24 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
24
0
0
1
2
6
2
3
3
4
2
1
1
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
3
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
3
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
5
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
6
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
12
International Journal of Agricultural Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
13
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
14
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
Eye South East Asia
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0