รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-7164 วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University 21 25 24 0 6 18

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 18 + 6 = 24

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 24 + 25 = 49

Thai Journal Impact Factors = 24 / 49 = 0.49

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งหมด 40 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 59 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
59
0
6
18
11
18
3
2
0
1
0
0
1
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
8
0
0
6
0
2
0
0
0
0
0
0
2
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
4
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
3
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
3
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
3
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
9
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ / Journal of Health, Physical Education and Recreation
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
18
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
22
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
27
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
31
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
33
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
35
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ / Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
37
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
39
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0