รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารธุรกิจปริทัศน์ / Business Review
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-713X วารสารธุรกิจปริทัศน์ / Business Review 26 25 31 1 0 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 0 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 31 + 25 = 56

Thai Journal Impact Factors = 3 / 56 = 0.054

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารธุรกิจปริทัศน์ ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารธุรกิจปริทัศน์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
4
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารธุรกิจปริทัศน์ / Business Review
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0