รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย / Journal of Thai Hospitality and Tourism
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-6303 วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย / Journal of Thai Hospitality and Tourism 14 14 12 1 6 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 6 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 12 + 14 = 26

Thai Journal Impact Factors = 9 / 26 = 0.346

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 17 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
17
1
6
3
3
4
0
0
0
0
0
0
1
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย / Journal of Thai Hospitality and Tourism
10
1
5
1
1
2
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani university academic journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี / Dusit Thani College Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0