รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Engineering Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-615X วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Engineering Journal 28 13 12 0 2 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 2 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 12 + 13 = 25

Thai Journal Impact Factors = 2 / 25 = 0.08

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 2 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Rangsit Journal of Arts and Sciences
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0