รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
HRi : Journal of Human Resource intelligence / HRi : Journal of Human Resource intelligence
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-5986 HRi : Journal of Human Resource intelligence / HRi : Journal of Human Resource intelligence 9 15 14 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 14 + 15 = 29

Thai Journal Impact Factors = 2 / 29 = 0.069

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงHRi : Journal of Human Resource intelligence ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารHRi : Journal of Human Resource intelligence ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
4
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
1
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา / Burapha Journal of Business Management
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0