รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-4653 วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal 32 28 31 4 2 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 8 + 2 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 31 + 28 = 59

Thai Journal Impact Factors = 10 / 59 = 0.169

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ทั้งหมด 14 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 24 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
24
4
2
8
4
1
2
0
0
1
2
0
1
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
7
2
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
3
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / Journal of Psychology Kasem Bundit University
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร / Journal of Research and Curriculum Development
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
Eye South East Asia
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารการบริหารปกครอง / Governance Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat university journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
10
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn Educational Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
11
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
12
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารบริหารการศึกษา มศว / SWU Educational Adminitration Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0