รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-3959 วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 35 21 15 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 15 + 21 = 36

Thai Journal Impact Factors = 0 / 36 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 5 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
5
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ / Kasetsart University Political Science Review Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0