รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-3746 วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal 36 23 24 0 2 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 2 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 24 + 23 = 47

Thai Journal Impact Factors = 5 / 47 = 0.106

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ทั้งหมด 20 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 21 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
21
0
2
3
1
5
6
2
0
0
2
0
1
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ / Journal of the way human society
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of politics, administration and law
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย / Journal of Thai Hospitality and Tourism
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารรัชต์ภาคย์ / Rajapark Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
18
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารบริหารธุรกิจ / Journal of Business Administration
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
20
รัฐสภาสาร
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0