รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย / Journal of Thai Stroke Society
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-372X วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย / Journal of Thai Stroke Society 14 29 11 0 2 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 2 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 11 + 29 = 40

Thai Journal Impact Factors = 2 / 40 = 0.05

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 3 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
3
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0