รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-3460 ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 21 25 30 0 0 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 0 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 30 + 25 = 55

Thai Journal Impact Factors = 5 / 55 = 0.091

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ทั้งหมด 24 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 31 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
31
0
0
5
1
6
1
7
2
6
3
0
1
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
3
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
2
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
4
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
5
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
7
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน / Journal of Public and Private Management
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
13
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
16
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
17
วารสารสารสนเทศ / Journal of Information
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
18
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
19
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
20
ไทยไภษัชยนิพนธ์ / Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
21
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
22
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
23
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Pharmaceutical Sciences Asia
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0