รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences / Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-3193 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences / Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences 36 31 25 1 8 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 8 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 25 + 31 = 56

Thai Journal Impact Factors = 10 / 56 = 0.179

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงRajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences ทั้งหมด 20 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 27 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารRajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
27
1
8
2
2
6
6
0
2
0
0
0
1
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
7
0
3
1
0
1
2
0
0
0
0
0
2
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม / Journal of Environmental Management
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
Thai Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
17
Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
19
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม / Journal of Language, Religion and Culture
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0