รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา / Academic Journal Institute of Physical Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-291X วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา / Academic Journal Institute of Physical Education 38 49 45 1 3 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 3 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 45 + 49 = 94

Thai Journal Impact Factors = 8 / 94 = 0.085

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 14 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
14
1
3
5
2
1
1
0
0
0
1
0
1
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
3
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
2
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ / Journal of Health, Physical Education and Recreation
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Journal of Education Prince of Songkla University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา / Academic Journal Institute of Physical Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0