รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / SDU Research Journal Social Science and Humanities
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-2847 วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / SDU Research Journal Social Science and Humanities 35 36 44 0 8 19

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 19 + 8 = 27

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 44 + 36 = 80

Thai Journal Impact Factors = 27 / 80 = 0.338

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งหมด 27 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 67 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
67
0
8
19
9
10
9
4
3
2
2
1
1
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / SDU Research Journal Social Science and Humanities
34
0
5
11
6
3
3
2
2
1
0
1
2
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
7
0
2
3
1
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ / Ph.D. in Social Sciences Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารสารสนเทศศาสตร์ / Journal of Information Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn Educational Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
9
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
12
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
13
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
17
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร / MUT Journal of Business Administration
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร / Phetchabun Rajabhat Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
19
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
20
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
22
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
23
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ / Silpakorn University Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
24
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
25
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
26
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
27
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ / Chulalongkorn Business Review
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0