รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-2693 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development 46 48 41 0 0 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 0 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 41 + 48 = 89

Thai Journal Impact Factors = 4 / 89 = 0.045

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ทั้งหมด 23 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 29 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
29
0
0
4
6
5
2
1
6
3
0
2
1
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
6
0
0
2
1
1
1
0
0
1
0
0
2
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี / ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ / Valaya Alongkorn Review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani university academic journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities amd Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
12
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
14
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
16
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Journal of Education Prince of Songkla University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
20
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
22
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
23
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0