รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-2383 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University 28 16 15 0 2 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 2 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 15 + 16 = 31

Thai Journal Impact Factors = 3 / 31 = 0.097

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งหมด 19 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 19 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
19
0
2
1
1
1
4
3
1
5
1
0
1
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
ศรีวนาลัยวิจัย / Journal of Srivanalai Vijai
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / RMUTSV Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
7
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / Phuket Rajabhat University Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Journal of Education Thaksin University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
14
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
16
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
17
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
18
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
19
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0