รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
KMITL Science and Technology Journal / KMITL Science and Technology Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-2367 KMITL Science and Technology Journal / KMITL Science and Technology Journal 14 10 13 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 13 + 10 = 23

Thai Journal Impact Factors = 0 / 23 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงKMITL Science and Technology Journal ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารKMITL Science and Technology Journal ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
9
0
0
0
0
1
0
1
0
1
4
2
1
KMITL Science and Technology Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
Chiang Mai Journal of Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
ScienceAsia
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
วารสารการเกษตรราชภัฏ / Rajabhat Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0