รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ / Journal of Graduate Studies Review
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-1603 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ / Journal of Graduate Studies Review 44 30 21 1 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 21 + 30 = 51

Thai Journal Impact Factors = 2 / 51 = 0.039

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
8
1
1
1
3
2
0
0
0
0
0
0
1
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
3
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ / Journal of the way human society
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0