รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-1344 วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal 47 46 40 0 0 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 0 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 40 + 46 = 86

Thai Journal Impact Factors = 5 / 86 = 0.058

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารราชพฤกษ์ ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารราชพฤกษ์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
13
0
0
5
1
3
2
1
1
0
0
0
1
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
4
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
0
2
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ / Rajabhat Chiang Mai Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0