รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Humanities and Social Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-1212 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Humanities and Social Sciences 8 16 18 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 18 + 16 = 34

Thai Journal Impact Factors = 1 / 34 = 0.029

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 25 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 26 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
26
0
1
0
4
6
1
0
5
5
1
3
1
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน / Journal of Curriculum and Instruction
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม / Journal of Language, Religion and Culture
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / NRRU Community Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ / Academic journal of north Bangkok university
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / Journal of Liberal Arts, Maejo University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
7
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
12
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต / Journal of Rangsit University : Teaching and Learning
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
HRi : Journal of Human Resource intelligence
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
16
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ / TLA Research Journal (Thai Library Association)
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
17
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
20
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
23
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU. Journal of Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
25
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. / Journal of The Faculty of Architecture King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0