รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-0852 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 26 29 30 0 1 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 1 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 30 + 29 = 59

Thai Journal Impact Factors = 5 / 59 = 0.085

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน ทั้งหมด 24 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 31 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
31
0
1
4
9
4
7
2
0
3
0
1
1
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
2
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / NU. International Journal of Science
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
5
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
6
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
18
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
19
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
20
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / MBA-KKU Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย / Journal of Professional Routine to Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
24
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0