รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-9869 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology 27 26 35 0 2 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 11 + 2 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 35 + 26 = 61

Thai Journal Impact Factors = 13 / 61 = 0.213

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งหมด 15 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 30 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
30
0
2
11
3
1
4
2
0
0
3
4
1
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
10
0
1
5
0
0
1
1
0
0
0
2
2
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
6
0
0
2
1
1
2
0
0
0
0
0
3
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Engineering Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
10
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
13
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Sripatum Review of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0