รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-9664 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University 86 79 94 1 5 18

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 18 + 5 = 23

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 94 + 79 = 173

Thai Journal Impact Factors = 23 / 173 = 0.133

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งหมด 25 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 48 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
48
1
5
18
7
4
1
6
2
0
3
1
1
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
10
0
2
4
2
0
0
0
1
0
1
0
2
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
6
0
1
4
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
4
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น / Koch Cha Sarn Journal of Science
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
8
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
9
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
13
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
15
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
19
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
20
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
21
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
22
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
23
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
24
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1