รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ไทยไภษัชยนิพนธ์ / Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-9540 ไทยไภษัชยนิพนธ์ / Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences 14 14 14 0 4 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 4 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 14 + 14 = 28

Thai Journal Impact Factors = 5 / 28 = 0.179

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงไทยไภษัชยนิพนธ์ ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
8
0
4
1
3
0
0
0
0
0
0
0
1
ไทยไภษัชยนิพนธ์ / Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0