รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-9443 วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal 20 39 32 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 32 + 39 = 71

Thai Journal Impact Factors = 1 / 71 = 0.014

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
6
0
0
1
2
2
0
0
0
1
0
0
1
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ / Ramkhamhaeng law journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani university academic journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0