รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
International Journal of Agricultural Technology / International Journal of Agricultural Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-9141 International Journal of Agricultural Technology / International Journal of Agricultural Technology 188 218 129 2 1 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 6 + 1 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 129 + 218 = 347

Thai Journal Impact Factors = 7 / 347 = 0.02

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงInternational Journal of Agricultural Technology ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 34 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารInternational Journal of Agricultural Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
34
2
1
6
2
5
5
7
3
1
2
0
1
International Journal of Agricultural Technology
18
2
1
5
1
0
4
4
1
0
0
0
2
Agriculture and Natural Resources
5
0
0
1
0
1
1
2
0
0
0
0
3
Walailak Journal of Science and Technology
3
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
4
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
5
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
Chiang Mai Journal of Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9
Thai Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
Genomics and Genetics
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0