รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาชีพบัญชี / Journal of Accounting Professions
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-8293 วารสารวิชาชีพบัญชี / Journal of Accounting Professions 33 21 24 0 2 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 2 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 24 + 21 = 45

Thai Journal Impact Factors = 3 / 45 = 0.067

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาชีพบัญชี ทั้งหมด 15 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 28 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาชีพบัญชี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
28
0
2
1
5
3
1
1
4
3
2
6
1
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
4
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
2
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / WMS Journal of Management
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
3
วารสารวิชาชีพบัญชี / Journal of Accounting Professions
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
4
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University Journal
3
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
5
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
3
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
6
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า / NIDA Business Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / NRRU Community Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
9
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา / Burapha Journal of Business Management
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารรัชต์ภาคย์ / Rajapark Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
Journal of Global Business Review
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารบริหารธุรกิจ / Journal of Business Administration
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0