รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-7319 วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal 28 24 21 0 4 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 4 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 21 + 24 = 45

Thai Journal Impact Factors = 5 / 45 = 0.111

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการจัดการสมัยใหม่ ทั้งหมด 19 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 24 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการจัดการสมัยใหม่ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
24
0
4
1
5
5
4
1
2
1
0
1
1
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
3
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
3
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา / Burapha Journal of Business Management
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
4
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารราชมงคลล้านนา / RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn Educational Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of politics, administration and law
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี / Dusit Thani College Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
16
วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา / Journal of East Asian and ASEAN Studies
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
17
วารสารบริหารการศึกษา มศว / SWU Educational Adminitration Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
19
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0