รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Educational Administration Khon Kaen University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-6916 วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Educational Administration Khon Kaen University 18 43 45 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 45 + 43 = 88

Thai Journal Impact Factors = 0 / 88 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
6
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
4
1
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ / Sisaket Rajabhat University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารบริหารการศึกษา มศว / SWU Educational Adminitration Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1