รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง / Journal of Mekong Societies
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-6541 วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง / Journal of Mekong Societies 26 24 29 2 1 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 7 + 1 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 29 + 24 = 53

Thai Journal Impact Factors = 8 / 53 = 0.151

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ทั้งหมด 24 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 35 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
35
2
1
7
6
3
3
1
5
1
3
3
1
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง / Journal of Mekong Societies
7
0
1
3
2
0
0
0
0
0
0
1
2
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ / Silpakorn University Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
3
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย / Built Environment Inquiry
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
รมยสาร / Rommayasan
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี / Dusit Thani College Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
7
วารสารสังคมศาสตร์ / Journal of Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารภาษาและวัฒนธรรม / Journal of Language and Culture
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / NAJUA Architecture, Design and Built Environment
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ / Journal of Social Work
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
BU Academic Review
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย / NAJUA history of architecture Thai architecture
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Social Sciences Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
15
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
16
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี / Journal of Thonburi University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Maha Sarakham University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
19
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
20
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University Hat Yai Campus
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
21
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน / Mekong-Salween Civilization Studies Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
23
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
24
วารสารราชมงคลล้านนา / RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0