รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-5715 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal 125 80 71 0 2 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 2 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 71 + 80 = 151

Thai Journal Impact Factors = 6 / 151 = 0.04

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ทั้งหมด 14 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 18 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
18
0
2
4
3
5
1
0
1
0
2
0
1
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
5
0
0
1
3
0
0
0
1
0
0
0
2
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Maha Sarakham University Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Sripatum Review of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร / MUT Journal of Business Administration
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
14
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0