รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / NU. International Journal of Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-5561 วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / NU. International Journal of Science 11 9 10 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 10 + 9 = 19

Thai Journal Impact Factors = 2 / 19 = 0.105

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
10
0
1
1
2
1
0
0
1
0
2
2
1
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / NU. International Journal of Science
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
RMUTT Global Business and Economics Review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0