รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Environment and Natural Resources Journal / Environment and Natural Resources Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-5456 Environment and Natural Resources Journal / Environment and Natural Resources Journal 13 13 17 1 4 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 13 + 4 = 17

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 17 + 13 = 30

Thai Journal Impact Factors = 17 / 30 = 0.567

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงEnvironment and Natural Resources Journal ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 23 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารEnvironment and Natural Resources Journal ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
23
1
4
13
2
1
0
0
1
0
1
0
1
Environment and Natural Resources Journal
12
1
2
6
2
1
0
0
0
0
0
0
2
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Rangsit Journal of Arts and Sciences
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0