รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการเกษตรราชภัฏ / Rajabhat Agriculture Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-5103 วารสารการเกษตรราชภัฏ / Rajabhat Agriculture Journal 8 16 20 1 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 20 + 16 = 36

Thai Journal Impact Factors = 0 / 36 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการเกษตรราชภัฏ ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 5 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการเกษตรราชภัฏ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
5
1
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
1
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
Rangsit Journal of Arts and Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
ศรีวนาลัยวิจัย / Journal of Srivanalai Vijai
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Thai Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0