รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Humanities Naresuan University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-445X วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Humanities Naresuan University 22 24 22 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 22 + 24 = 46

Thai Journal Impact Factors = 1 / 46 = 0.022

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งหมด 18 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 20 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
20
0
0
1
1
5
2
2
5
2
1
1
1
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Humanities Naresuan University
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
3
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม / Journal of Language, Religion and Culture
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / KKU International Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง / Journal of Mekong Societies
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
รมยสาร / Rommayasan
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารรูสมิแล / RUSAMELAE JOURNAL
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
13
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารภาษาปริทัศน์
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
16
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
17
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
18
วารสารบริหารธุรกิจ / Journal of Business Administration
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0