รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ดำรงวิชาการ / Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-4395 ดำรงวิชาการ / Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology 19 14 17 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 17 + 14 = 31

Thai Journal Impact Factors = 2 / 31 = 0.065

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงดำรงวิชาการ ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารดำรงวิชาการ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
6
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
ดำรงวิชาการ / Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology
3
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารสถาบันพระปกเกล้า / King Prajadhipoks Institute Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0