รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
จุลนิติ / จุลนิติ
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-3720 จุลนิติ / จุลนิติ 62 66 66 0 0 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 0 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 66 + 66 = 132

Thai Journal Impact Factors = 3 / 132 = 0.023

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงจุลนิติ ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารจุลนิติ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
10
0
0
3
1
1
0
2
2
0
1
0
1
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Law Journal
3
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
2
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ / Constitutional Tribunal Journal
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
3
รัฐสภาสาร
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง / Journal of Mekong Societies
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
รัฏฐาภิรักษ์ / Ratthaphirak Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0