รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / Journal of Education, Silpakorn University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-3089 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / Journal of Education, Silpakorn University 38 26 25 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 25 + 26 = 51

Thai Journal Impact Factors = 2 / 51 = 0.039

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 11 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
11
0
0
2
0
4
2
0
0
1
0
2
1
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / Journal of Education, Silpakorn University
3
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
2
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
3
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / NRRU Community Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารบัณฑิตวิจัย / Journal of Graduate Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน / Journal of Curriculum and Instruction
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ / Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0