รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-1442 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science 20 18 22 1 4 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 7 + 4 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 22 + 18 = 40

Thai Journal Impact Factors = 11 / 40 = 0.275

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ทั้งหมด 52 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 68 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
68
1
4
7
7
6
10
3
11
3
2
14
1
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
4
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
2
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
3
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
3
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
4
ศรีวนาลัยวิจัย / Journal of Srivanalai Vijai
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
5
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
6
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
7
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
9
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
13
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
14
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
18
วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
International Journal of Behavioral Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
21
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani university academic journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
22
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
23
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ / Journal of Social Academic
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
25
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
27
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
28
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
29
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
31
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ / Liberal Arts Review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
32
วารสารวิชาชีพบัญชี / Journal of Accounting Professions
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
34
BU Academic Review
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
35
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
36
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Sripatum Review of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
38
วารสารสารสนเทศ / Journal of Information
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
39
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
40
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
41
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Education Studies
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
42
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
43
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
44
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
45
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
46
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
47
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย / Journal of Research Methodology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
48
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
49
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / MEDICAL JOURNAL OF SRISAKET SURIN BURIRAM HOSPITALS
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
50
วารสารวิทยาการจัดการ / Journal of Management Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
51
วารสารนักบริหาร / Executive Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
52
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0