รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit Graduate School Academic Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-0650 วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit Graduate School Academic Journal 49 71 111 0 2 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 2 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 111 + 71 = 182

Thai Journal Impact Factors = 2 / 182 = 0.011

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
8
0
2
0
0
0
1
2
1
0
1
1
1
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต / Journal of Rangsit University : Teaching and Learning
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn Educational Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Maha Sarakham University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / SDU Research Journal Social Science and Humanities
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย / Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0