รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-0632 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Sakon Nakhon Graduate Studies Journal 107 73 80 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 80 + 73 = 153

Thai Journal Impact Factors = 3 / 153 = 0.02

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้งหมด 13 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
13
0
1
2
6
0
1
0
0
1
0
2
1
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / Research journal of research and development institute Buriram Rajabhat university
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต / BUABANDIT JIURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION (BUAJEAD)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0