รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
รมยสาร / Rommayasan
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1686-0101 รมยสาร / Rommayasan 85 55 21 2 4 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 4 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 21 + 55 = 76

Thai Journal Impact Factors = 5 / 76 = 0.066

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงรมยสาร ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารรมยสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
9
2
4
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี / Journal of Kanchanaburi Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Maha Sarakham University Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารศิลปศาสตร์ / Journal of Liberal Arts
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพิฆเนศวร์สาร / Phikanate Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
รัฐสภาสาร
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0