รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1685-991X วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine 19 20 11 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 11 + 20 = 31

Thai Journal Impact Factors = 1 / 31 = 0.032

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้งหมด 14 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 17 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
17
0
1
0
2
3
0
1
1
5
3
1
1
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
3
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
9
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา / Journal of Sports Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
13
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
14
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0